Кадрово развитие

s14

Текущи конкурси за заемане на академична длъжност във ВУТП

乐动体育代理招商На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Доцент.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

乐动体育代理招商Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Теоретични основи на комуникационната техника (Защита на безжични мрежи, Системи за видеонаблюдение)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

乐动体育代理招商Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Технология на културно-информационната сигурност)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:„Информационни технологии“
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 14/13.02.2018 г.
Дата на публикуване в интернет:
13.02.2018 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност:„Комуникационни мрежи и системи (Компютърни архитектури, Интеигентни системи, Мултимедийни технологии)“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:„Телекомуникации“
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 26/ 28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност:„Теоретични  основи на комуникационната техника (Цифрова обработка на сигнали)“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:„Телекомуникации“
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: 26/ 28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

 

 

 

乐动体育代理招商На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност Aсистент

Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Мрежи за съхраняване на информация)“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:„Информационни технологии“
Брой места:1
За срок от:1 месец
Публикуван в ДВ, брой/ дата:
Дата на публикуване в интернет:
27.02.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

 

 

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи (Измервания в телекомуникациите)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление:3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност:„Социално управление (Организационно поведение)“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:„Мениджмънт в съобщенията“
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:91/14.11.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
14.11.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност:„Комутационни системи“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра:„Телекомуникации“
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:88/08.11.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
08.11.2016 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление:5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
Научна или учебна специалност:„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в телекомуникациите)“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:„Информационни технологии“
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:26/28.03.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
28.03.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент"

Професионално направление:3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност:„Икономика и управление“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Катедра:Мениджмънт в съобщенията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:56/ 11.07.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
11.07.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

 

乐动体育代理招商На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на академичната длъжност: Професор.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Теоретични основи на комуникационната техника (Видео технологии, Технически системи за сигурност)“ със срок за подаване на документи 2 (два) месеца, считано от датата на публикуването му в Държавен вестник.

乐动体育代理招商Обявата е публикувана в брой 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник.

乐动体育代理招商Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Висше училище по телекомуникации и пощи обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, по професионални направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Многомерни номерирани информационни пространства)“ за нуждите на Институт по информационни теории и приложения ФОИ ИТЕА СНЦ – един със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник.

Обявата е публикувана в брой 34/20.04.2018 г. на Държавен вестник.

Справки и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 02 80 62 188, Административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Професионално направление:3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места:1
За срок от:3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:8/24.01.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:
24.01.2017 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

Професионално направление:3.7 „Администрация и управление“
Научна или учебна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Факултет:Факултет по телекомуникации и мениджмънт,
Катедра: Мениджмънт в съобщенията
Брой места:2
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:79/07.10.2016 г.
Дата на публикуване в интернет:
07.10.2016 г.
Справки и подаване на документи:Документите се подават в административен отдел.