Здравно осигуряване

s14

 pdfДекларация

З  А  П  О  В  Е  Д

№  З – 159/18.10.2016 г.

          На основание чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за здравното осигуряване, Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данните от работодателите, осигурителите за осигуряваните при тях лица, както и от само-осигуряващите се лица и чл. 20 ал. 1 от Правилника за дейността  и Правилника за документооборота на ВУТП

Н А Р Е Ж Д А М

       Чл. 1. (1) Всички студенти- редовно обучение по държавна поръчка  попълват и подават във „Факултетна канцелария“ на ВУТП декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища, съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в срокове, както следва:

 1. В деня на записването – студентите в I курс;
 2. В началото на учебната година – студентите във всички останали курсове, както и прекъсналите студенти, независимо от причините за прекъсване;
 3. При промяна на декларираните данни, в деня на възникналата промяна студентите попълват нови декларации. При всяка промяна се подава нова декларация.

          (2)Студентите по ал. 1 попълват декларация за здравно осигуряване, независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗЗО;

(3) За неверно декларирани данни студентите носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс;

乐动体育代理招商(4)СтудентитезаплащатнаВУТПщетите, причиненивследствиенеспазенисроковезаподаваненадекларация;

Чл. 2. (1) „Факултетна канцелария“ на ВУТП организира попълването на декларациите, съгласно разпоредбите на чл. 1;

乐动体育代理招商(2) Инспектор „Факултетна канцелария“, приемащ декларацията, извършва проверка за правилното попълване на същата. При констатирани грешки, студентът попълва нова декларация;

Чл. 3. (1) Ваня Иванова – експерт ЕО в Учебен отдележемесечно до 5 число на месеца съставя Приемно – предавателен протокол на студентите подлежащи на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет и предава същия заедно с декларациите за здравно осигуряване на студентите по чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗЗО на счетоводител/касиера на ВУТП.

(2) Приемно – предавателния протокол се съставя въз основа на данните от подадените декларации на студентите и от документите  за актуално студентско положение/ студентски права на деклараторите, обработени от „Факултетна канцелария“;

乐动体育代理招商(3) При съставянето на Приемно – предавателния протокол  да се има предвид, че студентите не се здравно осигуряват за сметка на държавния бюджет в следните случаи:

 1. При получаване на доходи от трудова дейност;
 2. При получаване на наследствена пенсия:
 3. При получаване на парични обезщетения за временна нетрудоспособност, обезщетения за безработица, пенсия или други доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗО;
 4. След датата на навършване на 26- годишна възраст;
 5. След датата на преминаване в задочна форма на обучение във ВУТП;
 6. След първата дата за държавен изпит/ защита на дипломна работа;
 7. След датата на прекратяване на студентските права/отписване на студента от ВУТП;
 8. Чуждестранни студенти без ЛНЧ;
 9. Чуждестранни студенти с ЛНЧ не регистрирано в НАП;

Чл. 4. До 10 число след края на месеца, за който се отнасят данните, съгласно Приемно – предавателния протокол  и декларациите към него за здравно осигуряване на студентите по чл. 40 ал. 3 т. 2 и т. 3 от ЗЗО, Счетоводител/касиера на ВУТП подава Декларация образец № 3 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

乐动体育代理招商Чл. 5. Декларациите на студентите не подлежащи на здравно осигуряване съгласно чл. 40 ал. 3 т. 2 и т. 3 от ЗЗО се съхраняват във „Факултетна канцелария“.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на студентите и съответните длъжностни лица на ВУТП за сведение и изпълнение.

乐动体育代理招商Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на доц. Лиан Неделчев – декан.

 

 

РЕКТОР:…………/п/…………..…..

(проф. дтн инж. Димитър Радев)