Прием магистри

ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

乐动体育代理招商Висшето училище по телекомуникации и пощи провежда обучение в ОКС „магистър“ в платена форма на обучение (редовна и задочна) в следните професионални направления:

Професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” по специалности:

Професионално направление „Администрация и управление“ по специалности:

 

За обучение в магистърска степен могат да кандидатстват лица, които имат завършен ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър” с успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не по-малък от добър (3.50).

乐动体育代理招商––-

К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К

за провеждане на кандидатстудентска кампания за учебната 2019/2020 година

ОКС „Магистър“

ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
за учебната 2019/2020 година
Кандидатстване – on line
за професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ по специалности:
• Мобилни комуникации и интернет (след ОКС „Професионален бакалавър“);
• Информационни технологии (след ОКС „Професионален бакалавър“);
и за професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ по специалности:
• Управление на услуги (след ОКС „Професионален бакалавър“);
• Смарт лидерство ( след ОКС „Професионален бакалавър“/„Бакалавър“/“Магистър“).
от 27 юни до 30 септември 2019 г.
Класиране01 октомври 2019 г.
Записване на класираните студентиот 01 октомври до 04 октомври 2019 г.