Прием на студенти

priem-na-studenti-vutp-sofia-2019-opt

guide Класиране БакалавриexamРезултати класиранеguide Класиране МагистриexamРезултати класиране
?????????

?????????

 SOC-Install-SНяма резултати

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВУТП

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

обявява

нов прием за учебната 2019/2020 г.

examПРИЕМ ПРОФЕСИОНАЛНИ БАКАЛАВРИ

Прием 2019-2020

examПРИЕМ МАГИСТРИ

Прием 2018 – 2019

3b14305438_1663023954026115_7748940622992085763_o-768x512

guide Информация БакалавриspecialitiesПрием за СпециалностиguideИнформация МагистриspecialitiesПрием за Специалности

SOC-Admin-S Специалности

SOC-Admin-S Как да кандидатствам

SOC-Admin-S Важни дати

SOC-Admin-S Класиране

SOC-Admin-S Контакти

SOC-Training-S Киберсигурност на високите технологии (КСВТ)

SOC-Training-S Безжични комуникации (БК)

SOC-Training-S Компютърно администриране на софтуерни приложения (КАСП)

SOC-Training-S Софтуерно проектиране (СП)

SOC-Training-S Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите (МИТТП)

SOC-Admin-S Специалности

SOC-Admin-S Как да кандидатствам

SOC-Admin-S Важни дати

SOC-Admin-S Класиране

SOC-Admin-S Контакти

SOC-Training-S Информационни технологии (ИТ)

SOC-Training-S Управление на услуги (УУ)

SOC-Training-S Мобилни комуникации и Интернет (МКИ)

乐动体育代理招商ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

guide Предстоящи събитияexamПредстоящи събитияguideПредстоящи събитияexamПредстоящи събития
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

Прием на студенти във ВУТП

s14ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВУТП

乐动体育代理招商Приемането на студенти във Висше училище по телекомуникации и пощи се извършва по един от следните начини, въз основа на:

 1. Успешно положен държавен зрелостен изпит (от 2008 г. до 2016 г., включително) по:
 • български език и литература – за всички специалности на ВУТП;
 • математика – за всички специалности на ВУТП;
 • информатика – за всички специалности на ВУТП;
 • физика и астрономия – за всички специалности на ВУТП;
 • чужд език за всички специалности на ВУТП;
 • английски език – за специалноста Компютърно администриране на софтуерни приложения;
 • теория на професията за специалности в областта на професионално направление “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”.
 1. Успешно положен (преди 2008 г.) зрелостен изпит по изброените предмети.
 2. Успешно положен конкурсен тест във ВУТП (предварителен и/или кандидатстудентски).
 3. Успешно положен в друго висше училище конкурсен изпит/тест.
 4. Успешно положен изпит по Математика/Висша математика или Информатика в акредитирано висше училище, когато се кандидатства за обучение от първи курс.
 5. Получената оценка от следните състезания и олимпиади, провеждани от Министерство на образованието и науката през учебната година, в която се кандидатства, когато се кандидатства за редовна форма на обучение:
  • Национален/регионален кръг на олимпиада (състезание) по: математика, физика и астрономия, информатика, чужд език;
  • Национален/регионален кръг на следните състезания по професии:
   • Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране“;
   • Състезание по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“;
   • Състезание „Най-добър техник в машиностроенето“;
   • Състезание по приложна електроника „Мога и зная как”;
   • Олимпиада по счетоводна дейност;
   • Състезание по телекомуникации.

Във Висше училище по телекомуникации и пощи могат да кандидатстват лица, които:

 1. Имат завършено средно образование;
 2. Възстановяват студентските си права в рамките на 3 години след отписването им.

Прием на чужденци за студенти във ВУТП

s14ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ЗА СТУДЕНТИ ВЪВ ВУТП

乐动体育代理招商За студенти могат да кандидатстват и чужденци, които притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища на страната, в която е придобито средното образование или документ за завършено висше образование.

Чужденци могат да кандидатстват във Висше училище по телекомуникации и пощи:

 1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен – подават документи в Министерство на образованието и науката, чрез компетентните институции в страната, от която кандидатстват. Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определени в междуправителствените спогодби, след съгласуване със съответните висши училища;
 2. Като заплащат такси при условията на чл. 95, ал. 7 и ал. 8 от Закона за висше образование и подават документите си в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването при условията и по реда на чл. 15 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Р България.

乐动体育代理招商Кандидат-студентите се приемат в рамките на ежегодно утвърдените места за прием от Министерския съвет.

乐动体育代理招商Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 7 от ЗВО, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид „D“ и са пристигнали в Република България.

Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от определената такса за чуждестранните граждани.

Чужденците подават следните документи:

 • формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни и специалностите, в които желаят да се обучават;
 • копие от документа (диплома) за завършено средно образование и от приложението с оценките – за кандидатите за пълен срок на обучение;
 • документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
 • медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 • копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 • три снимки с формат 3,5см/4,5 см.

Документите трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.